เปิดยอด-รายชื่อ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ สว. ระดับประเทศ 17 จังหวัดภาคเหนือ 659 คน!

16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เป็นวันจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ระดับจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดไประดับประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน แบ่งเป็นชาย 2,164 คน เป็นหญิง  836 คน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในระดับประเทศ ที่ อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัคร สว. ที่ผ่านเข้าต้องรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. และ กกต. จะประกาศผลหลังจากเสร็จสิ้นทุกกระบวนการตามที่กำหนดไว้คือในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ก่อนส่งไปยัง สนง.เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

โดยใน 17 จังหวัดภาคเหนือพบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศจำนวน 659 คน ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ‘Lanner’ ชวนเปิดข้อมูลรายชื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้ สว. ระดับประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

2.พล.ท. ชาตรี บุญทวี

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพรชัย พักตร์ผ่องศรี

2.ด.ต. ดำรงค์ วุฒิมา

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง

2.นายสมัคร มูลประการ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายประชา กัญญาประสิทธิ์

2.นายวิทยา ผ่องศรี

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายนิกร ทิพย์อักษร

2.นางลำดวน สายบุญทา

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสง่า มังคละ

2.นายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ชนัยสุดา สิงหรา ณ อยุธยา

2.นายอ้อย คำมา

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายศรัณยวิทย์ ทอดเสียง

2.นายสันติสุข เทพวงศ์

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสราวุฒิ วรพงษ์

2.นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายวสันต์ มงคงสวัสดิ์

2.นายอารีย์ นาคสุข

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายดำรงค์ องอาจ

2.นายพัลลภ แซ่จิว

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางเกรียงไกร บุญส่ง

2.น.ส.นันทิพา กันทาแก้ว

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวรวิทย์ กิติกุศล

2.นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางพรรณนา คุณัญญาสกุล

2.นางวาทินี ใจสม

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสินธุ์ ช้างหลวง

2.นายสิทธิพงษ์ สุธาศิลพรมแพร

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

2.นายชมพล การสุวรรณ

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางคะนึงนิตย์ อายุมั่น

2.นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.ด.ต. สมบุญณ ใจมา

2.นางดวงสมร วรศิวะ

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชัชวาล วงค์แก้ว

2.นายวรธน วรเวทิน

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล

2.ร.ท. อภิชาต นิติกุลเกยูร

จังหวัดเชียงราย พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพินิจ หาญพาณิชย์

2.นายควร คำเหล็ก

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอาสา เม่นแย้ม

2.นายอุทิศ มณีจันสุข

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายปรีชา พัวนุกุลนนท์

2.นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสาวอนันทิตา บุตรตา

2.นายปลื้ม ศุภปัญญา

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายยงยุทธ์ อินทะรังษี

2.นายวิวัฒน์ สมวรรณ์

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสาวกาญจนา คำพุฒ

2.นายกฤตย์ อินทรพรอุดม

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางภัคชัญญา มะโนวัง

2.นางสาวเพลินทิพย์ คิดดี

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสรณัฏฐ์ สาระสมบัติ

2.นางสาวกิ่งแก้ว ผสมทรัพย์

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสาวมณีรัฐ เขมะวงค์

2.นายเจริญ เหล่ารุ่งโรจน์

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นางวาสนา ฮิลล์

2.ด.ต. เกตุ กลิ่นจันทร์

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสาวรัตนา บุญเลิศ

2.นางสุจิตตา วงศ์ไชยา

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางพละวัต ตันศิริ

2.นายนพกร สุวรรณเตมีย์

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเลิศวิทย์ วรพงศธร

2.นายเมธาพัฒน์ ศรีมนัส

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางนิราภร มิยาซากิ

2.นางแววตา แสงบุญ

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมเกียรติ ปูภา

2.นางสาวจริยา กงจักร์

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณพลเดช มณีลังกา

2.นายเริงพล มุกดาสนิท

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสาวศิขริน สิงห์สาคาร

2.นายชาตรี ภิระบรรณ์

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอภิชิต ศิริชัย

2.นายภูษิต กัลยา

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธีรศักดิ์ อรัญพิทักษ์

2.ร.ต.อ.สิงห์ทอง อุดม

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายปรีดา จันทร์แจ่มศรี

2.นางสาวอลิสา เขื่อนขัน

จังหวัดพะเยา พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายไมตรี จันต๊ะ

2.ว่าที่ ร.ต. เจริญ นามวงศ์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.ร.ต.ท. ดำรงศักดิ์ จันต๊ะ

2.ร.ต.อ. วรินทร สมภาร

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเจริญ กาละ

2.นายชุมพล คำปา

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางนภาพร หอมสมบัติ

2.นายเสกสรร มณีแก้ว

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายฉัตรชัย มหาวรรณ

2.นายเปลี่ยน มหาวรรณ์

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.สิริวรรณ แซ่ยี่

2.นายสันต์ โยธะคง

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางวันวิสา ชัยชนะ

2.นายอนุศักดิ์ กาญจนี

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอดุลย์ คำบุญเรือง

2.นายอธิศักดิ์ ศรีชัย

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางแสงวรณ์ บุญปั๋น

2.น.ส.บุปผา คนสนิท

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นางสมเพชร ดาวดึงษ์สมภาร

2.นายผวน พิเคราะห์

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายศุภชีพ ไชยวงค์

2.นายองอาจ เรืองภูมิ

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสิงห์ ขยัน

2.นางโสภา กันทะรักษา

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายนริศ นามวงศ์

2.นายมงคล สมควร

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.น.ส.จิรปรียา อวนศรี

2.นางแสงดาว บุญยัง

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางนงคาร บุญศรี

2.นายศักดิ์ ไชยวงศ์

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายกิตติพงษ์ เตชะวงศ์

2.นายมานะ จรอำ

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางปนิตา ตันติเกียรติ

2.นายอิ่นคำ เมืองขาว

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางแสงดาว ชมพูชนะภัย

2.นายไพรัช วงศ์พระยา

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางพัชรีย์ เรือนกูล

2.นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นางพานิช ใจหาญ

2.นายนพดล บุญสาร

จังหวัดลำปาง พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมเกียรติ ตันตระกูล

2.นายอนันต์ แก้ววรรณ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายกิตติพันธ์ จันทร์หอม

2.พ.ต.อ. วันชัย เจริญผล

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสาโรจน์ แก้วอรุณ

2.นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจงกล นันตาวงศ์

2.นายถาวร ไชยวังราษฎร์

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายนิกร พรหมกิ่งแก้ว

2.นางศุภิดา วรรณปลูก

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.ด.ต. บุญช่วย หล้ามะณี

2.นายพิภพ อินทรพรหม

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณรงค์ ธำรงพิทยานันท์

2.นายพนมเธียร ศิระธนรักษ์

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอำนวย ฝั้นคำอ้าย

2.นายจงรัก ปาละรัตน์

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส. อิศรา ดิสรเตติวัฒน์

2.นายมังกร แก่นแก้ว

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.จ.ส.ต. ประภาส รัตนประทีป

2.พ.ต.ท. สง่า ส่งมหาชัย

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบำรุง แสงทอง

2.นายคงเดชา ชัยรัตน์

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์

2.นางณุชรีย์ ไศละสูต

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางฉัตรมงคล จันทร์เขียว

2.ร.ต.อ. บุญชนก ขัตบุญเรือง

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางผ่องศรี หน่อคำ

2.นางรำพรรณ พวงพุ่ม

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายดำรงศักดิ์ สืบศรีวิชัย

2.นายธีรภัทร์ คำสม

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล

2.นายพิริมัย ปรางค์สุวรรณ

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ภัทรินญา เดชาวัตธนโชติ

2.นางกนกวรรณ สาริวาท

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางพรปวีณ์ สุรินทร์มงคล

2.นายชนกภณ สันติภัสสร

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสุรภา สรีสัปปุริส

2.นางสุมาลี ราชวัง

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นางเกศี จันทราประภาวัฒน์

2.นายจำนงค์ หงษ์แก้ว

จังหวัดลำพูน พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.ต.อ. ชยสิทธิ์ น้อยสะปุ๋ง

2.นางพร สุวรรณทีป

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พล.ต.ต. กริช กิติลือ

2.นายปริญญา แสนไชย

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุเทพ เทพพู่ทอง

2.นายอภิชัย ใจสุยะ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวัชระ สนธิชัย

2.นางสุรัสวดี ทะพิงค์แก

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ชัย

2.นางกัลยา ใหญ่ประสาน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชรินทร์ อุนจะนำ

2.นายวราวุฒิ หมวกเครือ

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายกอชัช เปรื่องวิชาธร

2.นางปิยนุช อนันชัย

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเกียรติศักดิ์ สุภาวงค์

2.นายสมชาย เพ็งวัน

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายประเสริฐ เอวจักร

2.นายทรงวุฒิ นันทะ 

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายศรัญญู ปัญญาแดง

2.นายทรงวุฒิ จุมปาจม

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสุธรรม วิรุฬหมาลย์

2.นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิเชียร สมวะเวียง

2.นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพงษ์ภิญโญ ปัญโญใหญ่

2.นายอำนวยธนัช บุบผา

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางสายฝน จันทร์ศิริ

2.นางดวงกมล ซุยหลวง

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.ต.อ. สมชาย แช่มช้อย

2.นางรำไพ วรมงคลพฤกษ์

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิเชียร ชัยสถาพร

2.นายณธีทอง ศรีธุลี

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ภัททิยา ยะโสภา

2.น.ส.ธนิศรา สภาษี

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายแสวง มูลรัตน์

2.น.ส.จิตติมา ปิยะอนันต์ตระกูล

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ณัฐชยา มะโนใจ

2.นางบุษบา ชัยอักษร

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายจรูญ ปัญญาฟู

2.นายประสิทธิ์ พัชรวิศุทธิ์

จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.ต.อ. สนองเดช เดชวัชรนนท์

2.นางสุนันท์ จารุพันธ์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเศก จุลเกษร

2.นายนิยม นิยมเดช

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเสริม จันทร์คำ

2.นายมาโนช ห่วงศรี

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณรงค์ ตั้งศิริชัย

2.นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบุญเลิศ ศรีประเทศ

2.นายนพดล มั่นศักดิ์

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจงกล ดาราน้อย

2.นายเศรณี อนิลบล

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายดวงสิทธิ์ เอกจำนงค์

2.นายรณรงค์ พรสักขี

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวันชัย สุโพธิ์

2.นายฐกฤต บำรุงศรี

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.จีรภา ลอยเมฆ

2.น.ส.พัทธวรรณ ปุณณ์ธีรริทธ์

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายอภิรัฐ รอดฉ่ำ

2.นายนิธินันท์ นภาพร

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.เชติยา คงเพชรศักดิ์

2.นางชมพูนุท โอสถานนท์

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายศุภศักดิ์ รุ่งเจ็ดฟ้า

2.นายกานต์ จิตสุทธิภากร

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสรุเดช น้อยจันทร์

2.นายกิตตินันท์ อนุพันธ์

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางศศิร์อร ณชาภิฌาน

2.น.ส.พัชรินทร์ เกษสุวรรณ

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางอัมพร จิตรชอบค้า

2.นายประสิทธิ์ มีสอน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสันติ อภิญญานุวัฒน์

2.นายเริงศักดิ์ จุฑากรณ์

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางรดิรส สิทธิธรณ์

2.นายทนง ทศไกร

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจักรกฤษ บุญเชิด

2.นายวิวรรธน์ แพ่งสภา

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมชาย อ่องชุ่ม

2.นายลำพวน ทินปราณี

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายศรุต บำรุงสรณ์

2.นายไพศาล ช่างจงประดิษฐ์

จังหวัดพิจิตร พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสิทธิชัย มีแดนไผ่

2.ร.ต. สุวิทย์ ประเสริฐสิทธิ์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.ต.ท. มณฑล ซื้อวัฒนชัย

2.นายวิาณุ จันทรคณา

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธนู อักษร

2.นายสุชน วิเชียรสรรค์

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายคำรณ ราชแก้ว

2.นายพงศพัศ เลือดพระปฐม

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพงษ์ศักดิ์ มหาราช

2.น.ส.ธนพร บุญคำ

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจรูญ พุ่มพฤกษ์

2.นางบุปผา ชมภู

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายมัทพล เขม้นเขตรการ

2.นางณัฐมน ชัยประโคน

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม

2.นายอนันต์ ภู่มูล

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายแกะ ลาทอง

2.นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายศรีสมบูรณ์ อุ้ยตา

2.นายธนชัย นาคทวี

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.รินทร์ลภัส ภัทรนิธินันทกุล

2.นายอุดม หุ่นทอง

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิสุทธิ์ ปัญจมาพิรมย์

2.นายประมาณ บุญยัง

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชาติ ไชยสิทธิ์

2.นายศุภกฤษ เมืองทอง

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางกฤษณา มีมงคล

2.นางคำมา ฉิมวิลัยทรัพย์

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายกฤษฎา ชาญนารถ

2.นายพิชัย เอี่ยมซิ้ว

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบุญเชิด คุ่ยคร้าม

2.นายวีระกิตติ์ ศิริกุลยิ้มศล

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอนุศิษฐ์ หลิมศิริวงศ์

2.น.ส.ศริญทิพย์ ศิริเศรษฐ์

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.วัลยา ดีประดับ

2.นายสมัคร โชติวรรณ์

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเอนก วีระพจนานันท์

2.นายธนนันท์ อินทร์ขาว

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายธีรยุทธ์ อนุสิทธิ์

2.นายบุญส่ง พุ่มศิริอุดม

จังหวัดอุตรดิตถ์ พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.จ.ส.ต. ชูชีพ เกษศรี

2.นายประสงค์ อุไรวรณ์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.นิษฐ์ชลีย์ กัลยาณมิตร

2.นายยุทธนา ธีรวรรณ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธำรงค์ น่วมศิริ

2.นายวัชระธรรม จอมสืบ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสมคิด พรหมเมศร์

2.นายสุทิน สุขเกษม

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายศราวุฒิ จินดาเลิศ

2.นางสุจิรา อยู่พุ่ม

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายศรีนวล บุตรที

2.น.ส.กันนิกา สมหวัง

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชาญชัย อ่อนจันทร์

2.นายธวัชชัย พัฒนพรกุล

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิรุทธิ์ เก่งกล้า

2.นายถาวร บางโม

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณัฏฐพล แก้วผัด

2.นายประนอม อินตัน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายชา กำเนิดใส

2.นางอารีรัตน์ ระดี

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.นวพร ปล้องขัน

2.นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท

2.นายพิเชษฐ์ สว่างโรจน์

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชัยวัฒน์ พันธุพัฒน์

2.นายวิคุณ อ่วมศรี

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางสีไพ ฟุ้งเฟื่อง

2.นางกุลทรัพย์ ยาสา

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง

2.นายอมร ชูเอียด

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์

2.นายเลิศศักดิ์ พิพัฒน์คุปตินันท์

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเอนก อ่วมแจง

2.น.ส.ปณิชา อิ่มอุระ

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายโปรย สมบัติ

2.นายวินัย กิจจิวัฒนากร

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเชาวลิต เมืองก้อน

2.นางธันยาภัทร์ ทิมรักษา

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายลำพอง ชวนสิทธุ์

2.นายวิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี

จังหวัดอุทัยธานี พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส. ปาริชาติ ใจภูมิ

2.นายบุญชู เลากสิกรรม

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พล.ต.อ. ชัยพร พานิชอัตรา

2.ร.ต.อ. กนกศิลป์ เรือนนันชัย

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบัญชา เสมากูล

2.นายวิรัตนชัย เกรียงไกรเพ็ชร์

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวันชัย แข็งการเขตร

2.นางวิมล แสงอุทัย

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายนันท์ ชาติสุทธิ์

2.นายศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถิ์

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางกัณหา จันทร์เพ็ญ

2.นายจุรณ กลิ่นตลบ

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ธนารัตน์ วัชนะ

2.นายอิศราช สัมพันธ์อภัย

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอภิชัย โพธิ์เจริญ

2.นางสุพรรณี ดวงเดือน

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุชาติ มางสลัด

2.นางสุภลักษณ์ พุทธซ้อน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายธีระ คูตระกูล

2.นายสมโภช พิมพ์หล่อ

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ลดาวัล ลิ่มอรุณ

2.นายกชชม ตราศรี

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายยอดชาย โพธิ์มี

2.นายสังเวียน สระทองพูล

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์

2.นายอลงกรณ์ เหล่าเขตรกิจ

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางจรูญ คะสันต์

2.นางเสาวคนธ์ นิยมะจันทร์

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธิติ วีระวัฒน์

2.นายสุนทร ทองประศรี

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางจันทนา นันท์ภักดี

2.นายมาวิน ประจันทร์นวล

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.สายฝน กองแก้ว

2.นายพนม คำสอง

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิรัตน์ ทั่งถิน

2.นายสุทนต์ กล้าการขาย

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบรรทม แผนคงงาม

2.น.ส.ณัชรวาดา ฟองคำ

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายอลงกต วรกี

2.นายบุญนำ จแอมสูงเนิน

จังหวัดแพร่ พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 39 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุพิชญ์ชาญ โพธิ์งาม

2.พ.ต.ท. ณภัทรชนม์ พงศ์ราษีตยกุล  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.ต.อ. วรการ ป้องกัน

2.นายประหยัด เสนวิรัช

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมศักดิ์ เจริญคำ

2.นายสุทิน แก้วพนา

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบวรภัท ไล้เลิศ

2.นางภาริน ธนนทวีกุล

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายทวน วงค์เจริญ

2.นายอุดม ดอกแสง

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสุนันทา ใบแก้ว

2.นายสุทธิกานต์ น่าลอง

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายศุภชัย กัลยา

2.นายณรงค์ชัย อิสริยไชย

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุพจน์ กึกก้อง

2.นายยงยุทธ สร้อยโมรี

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเวธิต สุนทรญาติ

2.นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน์

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.น.ส.สุทธินี ณ เชียงใหม่

2.น.ส.สวิตตา ลือชาคำ

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.กฤษฏนันต์ ทองวิภาวรรณ์

2.นายจีรศักดิ์ มีคลัง

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุรชัย กรรณิกา

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.อ. อนุรัตน์ อินกัน

2.น.ส.โสภิตา กฤตาวรนนท์

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางวัลลภาภรถ นุมานิต

2.นางนารีย์ ใจดี

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบุญยาม เสาจันทร์

2.นายนิธิพล สิงห์คาน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางศุภวัลย์ ศุภศิริ

2.นายจักรวาล แก้ววังทุ่ง

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสามชาย พนมขวัญ

2.นายวุฒิไกร ผาทอง

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอดิศร ถิ่นทิพย์

2.นายกฤติวัฒน์ กิตติกาญจนวัฒน์

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.โกวิทย์ วงษ์ไพฑูรย์

2.ไชยยันต์ เหมาะดี

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.ณัฐรดา ศิริวัฒนกุล

2.ณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์

จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 39 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบุญธรรม ทองพิจิตร

2.นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายไชยวัฒน์ สุโชดายน

2.พ.ต.อ. คณิศร ติระการ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางวรวรรณี วัฒนศิริ

2.นายเฉลียว เส็งหพันธ์

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางกิตติยา วิจิตรพฤกษ์

2.นายสังวาลย์ แววนำ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจันทร์ดี หลวงนัน

2.นายสุรเชษฐ สีเหนี่ยง

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิวุฒิ ศักดี

2.นายสมบัติ เรืองชัยศิวเวท 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสัมฤทธิ์ โพธิ์วัฒนกุล

2.นายสุทัศน์ ชัยกิตติเถกิงเดช

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายรักชาติ สุขสำราญ

2.นายประสงค์ นามเสถียร

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.พัชรินทร์ ปู่สุข

2.นายปภัสสร์ เจริญสุกาญจน์

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายสุรพงษ์ สุวรรณ์พร

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชาคริต เทียนทองดี

2.นายวิชา จันทร์เชื้อ

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ธัญญ์รภัสร์ ตรงกิจไพศาล

2.นายรังสรรค์ สบายเมือง

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายรชต ธิยานันท์

2.นายภัคพงศ์ อ้นคง

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.น.ส.ณัฐกานต์ พงษ์สุวรรณ์

2.น.ส.ศิวัชญา จันทราภิรมย์

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธรีศักดิ์ คชฤทิธิ์

2.นายปั้ง แซ่ซี

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายปัณณวิชญ์ รัตนะอัครวิชญ์

2.นายธนกฤต เลื่องปุ้ย

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจรัน จันทะบุตร

2.นายกัมพล ปัญกุล

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธนทัต ประเสริฐนู

2.นายชัยพันธ์ ศรีคชไกร

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอธิวัฒน์ ภูริศรี

2.นายอภิชาติ ศิริธนะ

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายเศคาริยาห์ ม่วงมี

2.นายธัชกร เชื้อรอด

จังหวัดพิษณุโลก พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 38 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.อ. ศิริ สิงห์ทอง

2.นายชัยพัชร์ สุขนิตย์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายประพจน์ ศรีเทศ

2.พล.ต.ท. พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

2.นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย

2.นางปิยมาลย์ อาชาสันติสุข

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายมานิตย์ หมอนทอง

2.นายเฉลา บดีรัฐ

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณัฐกิตติ์ ฉัตราภรณ์ลักามี

2.นายนิด พุทธรักษ์

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธนกร ภักดีโต

2.นายอธิษฐ์ พรมมา

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล

2.นายปริญญา สุขหร่อง

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสมถวิล ดำรงค์ชาติ

2.นายจตุพล ธนูพันธุ์ชัย

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายมานะ แสงนวล

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายปฏิวัติ ด่านแก้ว

2.นายธนกร หอวรรณภากร

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุรเชษฐ์ นิลละออ

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.ว่าที่ ร.ต. ไกรสร พิมพ์ประสานต์

2.นายปิยะนันท์ อนันต์ยศสรกิจ

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางมัตติกา เวฬุวัน

2.นางพิไลวรรณ ศรีสงคราม

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชาลี ดายี่

2.นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสบโชค ดาราวิทยากร

2.นายพีรวัส ลี้วิศิษฏ์พัฒนา

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1. นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์

2.นายอุบล พงษ์พัฒน์

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธนกฤต ฉัตรกิตติชัย

2.น.ส.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพิพัฒน์ พันมา

2.นายนิธิศ ธนะชูติวีรนันท์

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายบรรจบ เมฆประดับ

2.นายวสุ ปัทมสิริวัฒน์

จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 38 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายฉลอง แผนจันทร์

2.นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พล.ต.ต. สุชาติ โสรัจจ์

2.พ.ต.อ. ฉัตรไชย์ โพธิ์รัศมี

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเรือน สิงห์โสภา

2.นางบุปผา จันทร์เพ็ง

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางบุญจันทร์ ดอกไม้

2.นายภฤิศรุ้ง ฉ่ำตะคุ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์

2.นายเจริญทอง หยองใหญ่

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบุญเพ็ง อุดสี

2.นายไกรลาศ กองพิมพ์

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายกานต์ แก่นกสิการณ์

2.นายสุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี

2.นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายมานิตย์ ณรัญรักษ์

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.น.ส.นธพร ตันติบูล

2.น.ส.ปรานี กองพล

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางวันทนีย์ ลอตระกูล

2.นายศุภชัย คล่องขยัน

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายปราโมทย์ บุญคง

2.นายนันทกร ภัทรเรืองชัย

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.น.ส.ศิริวรรณ อินทวงค์

2.นางเรณู วงศ์พรม

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชาติชาย ม่วงเล็ก

2.นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมศักดิ์ ดีแป้น

2.นายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางจันทร์แดง สุขศิริ

2.นายสุรพงษ์ พรมเท้า

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายประทีป คงสิบ

2.นางสายบัว บุญเขต

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์

2.นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายเรวัต แสงวิจิตร

2.นางสุทัศนีย์ โสภา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 37 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิริยะ ช่วยบำรุง

2.นายประกาศิต มหาสิงห์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายนิรันดร แสงท้วม

2.นายประเวช คำสวัสดิ์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางบัวสาย โยธิขจร

2.นายสมจิต สุวรรณบุษย์

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณัฎฐจักร รุ่งชัยพร

2.นายวิวัฒน์ ชอบดี

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายอำพล ดำรงตระกูลชัย

2.นายรณรงค์ ทองเขียว

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุริยัน คำอ่อง

2.นายนิม เดชณรงค์ธร

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.จุฑาทิพย์ บุญเจริญ

2.น.ส.พัชรา มณีรัตน์

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.เพียรพร ดีเทศน์

2.นายพีระ ช่วยบำรุง

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.นวลสวาท ไชยปัญญา

2.นายยงยุทธ รักเรียน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพันธ์เลิศ ใบหยก

2.น.ส.รัชดา คูวุฒยากร

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายกิตติวัฒน์ วิเศษขัน

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิชา ศรีคำซาว

2.น.ส.อภิชฏา ทองรักษ์

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.น.ส.พรรณรัตน์ จงอมรรัตน์

2.น.ส.ณฐมน ชื่นดวง

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์

2.นายเสาร์คำ ประภาสสังเกตุ

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสุคนธ์ ปินตาดง

2.นายกันต์ปวีร์ ณรงค์ทิพย์

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายโยธิน บุญเฉลย

2.นายรชต ชานนท์สกุล

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธนนันต์ จิตธร

2.นายเกียรติศักดิ์ รักสัตย์

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางสมถวิล ติปะละ

2.นายธนภัทร ธิวงศ์ศา

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายถนอม แสงน้อย

2.พ.อ.อภิชาติ กันทะวงศ์

จังหวัดตาก พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 36 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

2.ร.ต.ท. นพพร สาเขตร์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พ.ต.อ. ณัฐวัตร ธรรมนิมิต

2.ร.ต.ท. สมพร แสนพรหม

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายผดุง สุริยะ

2.นายมนู พิลึก

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางปิวพัล เมืองมา

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชาลี อู่ตะเภา

2.นายขันติ มูลกลาง

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายถนอมศักดิ์ ตั้งวชิรฉัตร

2.นายคมสันต์ จบศรี

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิโรจน์ แหมา

2.นายสมเจต คุ้มแก้ว

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสิทธิพล วงศ์วิฑูรัฒนะ

2.นายสุวิทย์ เสือเล็ก

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายครวญ ลิ้มสุวรรณ

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.น.ส.พรรณทิพย์ ไชยชนะ

2.น.ส.พรนภา โวหาร

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางฐิติพร กาสมสัน

2.นายชัยณรงค์ มะเดชะ

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางภัทรภร ธนะภาวริศ

2.พ.ท. เสกสรร สกุลเพชรพิทักษ์

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.น.ส.ประภาภัทร นววุฑฒิโชติ

2.น.ส.สุวรรณา ธรรมานนท์

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์

2.นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายกำธร บุญสา

2.นายชาติชาย ธรรมขันธ์

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชินวัตร ยะทะนนท์

2.นายวราทิต ไชยนันทน์

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชวลิต วิกุลชัยกิจ

2.นายศิริพันธ์ นันทะศิริ

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.โสภาพรรณ กาสมสัน

2.นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลแห

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.นายจำเนียร ทาแลบ

จังหวัดน่าน พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 36 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พล.อ. ชัยณรงค์ แกล้วเกล้า

2.พ.ท. ประยุทธ กุตตะนันท์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์

2.ร.ต.อ ไชยวุฒิ สวนใจ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมหวัง เขื่อนแก้ว

2.นายอรัญ วิเศษสุข

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางธัญชนก ท้าวเชียง

2.น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเนตร กองวี

2.นายสมเกียรติ ไชยชนะ

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.ว่าที่ ร.ต. โชติ ขันหลวง

2.นายพัลลภ แก้วใหม่

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายภรภัทร ข่มอาวุธ

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายมานิต ธนะวงศ์

2.นายเศรษฐพรรษ สุจินพรัหม

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา

2.นายอภินันท์ จึงวัฒนา

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

1.นายมังกร ศรีเจริญกูล

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางชโลมใจ ชยพันธนาการ

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเดชา สงค์ประเสริฐ

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมพักษ์ จิตอารี

2.นายสุปรีชา เอกกฤตสุวรรณ

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางวาสนา ยศสอน

2.น.ส.ชุตินันท์ สอนสมฤทธิ์

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวิทัศน์ เตชะบุญ

2.นายศรีศักดิ์ ขะระเขื่อน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ชนัญชิดา เหมือนโพธิ์

2.นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายพีรัช มะโนการ

2.นายสงบ จินะแปง

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.ระรินธร เพ็ชรเจริญ

2.น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายทะนงศักดิ์ ธรรมมะ

2.พ.ท. อธิวัฒน์ เตชะบุญ

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.น.ส.อุไรวรรณ กิ้วภาวัน

2.นายณัฐปคัลภ์ ปันชุน

จังหวัดสุโขทัย พบผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศทั้งหมด 36 คน ดังนี้

กล่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา

2.นายกิตติศักดิ์ กมลรัตน์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายบุญธรรม รุ่งเรือง

2.พ.ต.ท. เฉลย ทองอ่อน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสุชาติ จันทร์นุช

2.น.ส.อัญชลี วงศ์วิเศษ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมนึก สุชัยธนาวนิช

2.นางนงลักษณ์ ก้านเขียว

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชาญชัย โฉมห่วง

2.นายสุชาติ ลาโภ

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายชล พิมเสน

2.นายอดิต หลักฐาน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายจิรัฎฐ์ เลื่อมนรินทร์

2.นายธนาวัฒน์ ด่านพิกุลทอง

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมศักดิ์ บุญญาโยธิน

2.นางเพ็ชรรัตน์ ดำริห์

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.น.ส.พัณนิดา หลวงใหญ่

2.นายเอนก สำรี

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตาม ข้อ 9

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายธวัชชัย โชตึก

2.นายนัตตุพล นิลแนม

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายสมเกียรติ สุชัยธนาวนิช

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายเกรียงศักดิ์ พึ่งเงิน

2.นายวิชาญ สุวรรณชื่น

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางสาวิณี ไทยกล้า

2.น.ส.มาลี พึ่งพา

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สุงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางกฤษญา ท้วมนาค

2.นายวิเชียร พรหมปั้น

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายดารากร ตัสมา

2.นายฤกษ์ชัย สายทองคำ

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางกรรณิกา ขุนเพ็ชร

2.นายบัญชา ไพโรจน์

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นายวีระ กังวาล

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.นางบังอร แก้วมุกดา

2.นายรัฐเขต พจนาพันธ์

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

1.น.ส.นิศาชล จุ่นคง

2.นายมงคล เจริญวัย

เลือก สว. ตรวจสอบ-โปรงใส่ We Watch ย้ำ กกต.ต้องสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง

We Watch ได้รายงานว่า จากการประมวลผลการสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ข้อมูลที่มาจากการรายงานของอาสาสมัครทั้งหมด 35 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค ได้เผยถึงความโปร่งใส ในการเลือก สว. โดยจังหวัดที่มีการจัดบริเวณให้อาสาสมัครและประชาชนเข้าสังเกตการณ์ในสถานที่เลือก สว. ได้ จำนวน 15 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี น่าน พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก แพร่ มุกดาหาร ระยอง ลพบุรี อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และจังหวัดที่การจัดบริเวณให้อาสาสมัครอาสาสมัครสังเกตการณ์ แต่ไม่พบว่ามีประชาชนมาสังเกตการณ์ 5 จังหวัด คือ เชียงราย ปัตตานี เพชรบุรี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู 

โดย We Watch เผยข้อมูลจังหวัดที่มีการจัดบริเวณให้อาสาสมัคร แต่ไม่ให้เข้าไปสังเกตการณ์การเลือก และให้รับชมผ่านจอมอนิเตอร์ทั้งหมด 9 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช นราธิวาส พิจิตร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยะลา สตูล สมุทรปราการ โดยมี 3 จังหวัด ที่ตอนแรกไม่เปิดให้อาสาสมัครเข้าไปสังเกตการณ์ แต่หลังจากการพูดคุยจึงเปิดให้เข้าสังเกตุการณ์ได้ ได้แก่ น่าน พิจิตร เพชรบุรี และอำนาจเจริญ โดยมีจังหวัดที่ไม่มีการจัดบริเวณให้สามารถสังเกตการณ์และให้อาสาสมัครและประชาชนดูการเลือก สว. ผ่านจอมอนิเตอร์ ทั้งหมด 6 จังหวัด ดังนี้ นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี ราชบุรี เลย และสุรินทร์

We Watch ชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงาน กกต. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต.0016/ ว901 ถึง กกต. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการสังเกตการณ์การเลือก สว. โดยขอให้ดำเนินการจัดบริเวณเพื่อให้สังเกตการณ์ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการเลือก สว. 

โดย We Watch ได้เปิดให้ประชาชนและอาสาสมัครสามารถส่งข้อมูลหากมีการพบหลักฐานการทุจริตในการเลือก สว. ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOlOLe-GkX95KY0nHF1_mD9OijhiwZolxTNHG5pu8vWswUBA/viewform

พื้นที่สื่อสาร สังคมประชาธิปไตย ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง