เปิดรายชื่อว่าที่ สว. 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นใคร? กลุ่มไหน? เอาไงกับการแก้รัฐธรรมนูญ ?

26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เป็นวันจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ โดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2567 จนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณ 4.45 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีกระบวนการลงคะแนนทั้งสิ้นจำนวน 2 รอบด้วยกัน

สำหรับกระบวนการลงคะแนนในรอบที่ 1 จะเป็นการ “เลือกกันเอง” ของผู้สมัครในกลุ่มอาชีพ 20 สาขาอาชีพ โดยผู้สมัครจะได้รับบัตรลงคะแนนเพียงคนละ 1 ใบเท่านั้น ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ช่อง ผู้สมัครสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ จะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้ และในการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงไปด้วยเขียนเลขอารบิกเท่านั้น 

การนับคะแนนในรอบที่ 1 จะเกิดขึ้น ณ สถานที่เลือกภายหลังจากปิดการลงคะแนนแล้ว โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ และเข้าสู่กระบวนการเลือกในรอบที่สองต่อไป ซึ่งจะมีการจับสลากแบ่งสายเลือกไขว้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกทั้งหมด 20 กลุ่มอาชีพ จำนวนกลุ่มละ 40 คน หมายความว่า จะมีจำนวนผู้สมัครจำนวน 800 คนที่ได้เข้าสู่กระบวนการเลือกในรอบที่สองหรือรอบไขว้ซึ่งถือเป็นรอบสุดท้าย

สำหรับการเลือกในรอบที่ 2 หรือรอบไขว้ เริ่มต้นด้วยการจับสลากแบ่งสาย โดยจะแบ่งเป็น 4 สาย สายละ 5 กลุ่มอาชีพ (สาย ก ประกอบด้วย กลุ่มที่ 7, 11, 13, 16, 20 สาย ข ประกอบด้วย กลุ่ม 1, 4, 6, 17, 18 สาย ค ประกอบด้วย กลุ่มที่ 5, 8, 9, 12, 15 และ สาย ง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2, 3, 10, 14, 19) และการแจกเอกสาร สว. 3 ของแต่ละสาย ให้ผู้สมัครได้ศึกษาโดยใช้เวลาราว 1 ชม. จากนั้นจึงเป็นการลงคะแนนรอบที่ 2 โดยผู้สมัครจะได้รับบัตรลงคะแนนจำนวน 4 ใบ บัตรแต่ละใบมี 5 ช่อง ซึ่งหมายความว่า ผู้สมัครจะต้องลงคะแนนเลือกบุคคลที่อยู่กลุ่มอาชีพอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ 5 คน รวม 20 โหวต โดยจะเลือกตนเองหรือผู้สมัครในกลุ่มอาชีพเดียวกันมิได้ ในการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงไปด้วยเขียนเลขอารบิกเท่านั้น

การนับคะแนนในรอบที่ 2 จะเกิดขึ้น ณ สถานที่เลือกภายหลังการปิดลงคะแนนแล้วเช่นกัน  โดยผู้สมัครแต่ละคนจะมีคะแนนคนละ 5 คะแนน ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกจะได้รับเลือกเป็น สว. ลำดับจริง ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนในลำดับที่ 11-15 ของกลุ่มนั้น ๆ จะอยู่ในบัญชีสำรอง ซึ่งจะได้ สว. 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน

เมื่อกกต.ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศแล้ว จะต้องรอกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วกกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม จึงดำเนินการประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา หรือเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว กกต.จะประกาศผลการเลือกสว.ระดับประเทศตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้คือในวันที่ 2 กรกฎาคม และส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

‘Lanner’ ชวนส่องประวัติว่าที่สว.ภาคเหนือ แต่ละจังหวัดเป็นใครมาจากไหน ?

รายชื่อว่าที่สว. ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ดังต่อไปนี้

จังหวัดเชียงราย พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สว. ทั้งหมด 2 คน ดังนี้

1. น.ส. มณีรัฐ เขมะวงศ์ ผู้สมัครจากกลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อม

อายุ 40 ปี เพศ หญิง อาชีพเจ้าของกิจการ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ผู้บุกเบิกและพัฒนาโรงงานแปรรูปผลไม้จากท้องถิ่น ในชุมชนอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สู่ระบบตลาดโมเดิร์นเทรด และกลุ่มตลาด HORECA โดยผลิตภัณฑ์ของโรงงานมีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และใช้เป็นวัตถุดิบในโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ ได้สร้างมูลค่าให้กับผลไม้ท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง อันเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและประชาชนคนไทย

2. นายพละวัต ตันศิริ ผู้สมัครจากกลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

อายุ 46 ปี เพศ ชาย อาชีพ เจ้าของกิจการ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

2553-2554 รองประธานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย

2555-2556 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย

2557-2561 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย

2561-2565 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

2565-ปัจจุบัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวะดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 2 คน ดังนี้

1. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้สมัครจากกลุ่ม 16 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง บันเทิง นักกีฬา

อายุ 67 ปี เพศ ชาย อาชีพ ผู้ปฏิบัติงานเอกชนอื่น ๆ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ปี 2555 ร่วมก่อตั้งทีมฟุตบอลเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ออกกำลังกายในชื่อ ‘ช้างเผือกเชียงใหม่’ โดยใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขัน ปี 2549 พัฒนาและสร้างทีมช้างเผือกเชียงใหม่ จนได้ชนะเลิศ ไทยลีกอเมเจอร์โซนภาคเหนือ ปี 2560 ทีมช้างเผือกเชียงใหม่ได้ชนะเลิศไทยลีก 4 โซนภาคเหนือ และพัฒนาเลื่อนชั้นเป็นไทยลีก 3 ได้รางวัลชนะเลิศ เอฟเอ คัพ ปี 2563 ทีมพัฒนาจนเลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 1 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อทีมเป็น “เชียงใหม่ยูไนเต็ด” อยู่ในไทยลีก 2

2. นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล ผู้สมัครจากกลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

อายุ 61 ปี เพศ ชาย อสชีพ นักพัฒนาสังคม

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เป็นนักพัฒนาสังคมร่วม 40 ปี เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่น 6 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ปัจจุบันเป็นผู้บริหารมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เคยเป็นประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ คณะทำงานยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการร่งรัฐธรรมนูญ 2550 ร่วมผลักดันพรบ.หลักการสุขภาพแห่งชาติ พรบ.ป่าชุมชน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอำนาจและงบประมาณแผ่นดินให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ

จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 2 คน ดังนี้

1. นายเศก จุลเกสร ผู้สมัครจากกลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

อายุ 44 ปี เพศ ชาย อาชีพทนายความ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เป็นทนายความมีความเชี่ยวชาญทางคดีแพ่งและคดีอาญา และในคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบและคดีศาลปกครอง เป็นที่ปรึกษากฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษากรรมการสภาทนายความภาค 6. อดีตที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร

2. นายเศรณี อนิลบล ผู้สมัครจากกลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

อายุ 61 ปี เพศ ชาย อาชีพ เกษตรกรรม (ทำสวน ปลูกป่า เกษตร)

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวดนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาเกษตร

อดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อดีตเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง น่าน และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

ประกอบอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมัน สวนป่า วนเกษตร และไร่นาสวนผสม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดน่าน พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 2 คน ดังนี้

1. นายมังกร ศรีเจริญกูล ผู้สมัครจากกลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9

อายุ 50 ปี เพศ ชาย อาชีพ เจ้าของกิจการ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ปรับปรุงอาคารสนามบินและลานจอดเครื่องบิน สนามบินแม่ฮ่องสอน ออกแบบศาลาการเปรียญวัดอรัญญาวาส น่าย ผลิตจำหน่ายบ่อพักซีเมนต์สำเร็จรูป เป็นสมาชิกสโมรสรโรตารี น่าน เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.น่าน เป็นผู้ประนีประนอม และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดน่าน เป็นรองประธานชุมชนบ้านดอนศรีเสริม เป็นกรรมการศาลเจ้าปีงเถ่ากง น่าน เป็นกรรมการโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริม เป็นอสม.บ้านดอนศรีเสริม เป็นกรรมการชมรมพ่อค้าน่าน-โรงเรียนซินจง จังหวัดน่าน 

2. นางวาสนา ยศสอน ผู้สมัครจากกลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

อายุ 58 ปี เพศ หญิง อาชีพ อื่น ๆ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

หัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.น่าน ปี 2559-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.น่าน ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองน่าน ปี 2564-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล คณะกรรมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด สมัชชาสตรีภาคเหนือ นายกอบต.สะเนียน ได้รับรางวัลสตรีไทยดเด่น แม่ดีเด่น ปี 2561 คนดีศรีเมืองน่าน ปี 2563 สุดยอดผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภาคเหนือ ปี 2565

จังหวัดพะเยา พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 1 คน ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช ผู้สมัครจากกลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

อายุ 64 ปี เพศ ชาย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอกคำใต้ ปี 2543-2546

เคยดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปี 2551-2554

ผู้จัดการโรงเรียนพะเยาพาณิชยการเทคโนโลยี ปี 2538 

ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดการสัมนาทางความร่วมมือทุกหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน

พัฒนาคุณภาพ สืบทอดประเพณีท้องถิ่น และต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดพะเยา ปี 2554

จังหวัดพิจิตร พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 3 คน ดังนี้

1. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้สมัครจากกลุ่ม 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค พลังงาน

อายุ 61 เพศ ชาย อาชีพ วิศวกรโยธา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เคยเป็นวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร จ.เพชรบูรณ์ รับผิดชอบดำเนินการออกแบบควบคุมงาน วางแผนงานก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ระบบประปาหมู่บ้าน วางระบบสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอ และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด จนได้รับแต่งตั้งเป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รับผิดชอบวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด จึงมีประสบการณ์ มีความรู้ด้านผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคเป็นอย่างดี

2. นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง ผู้สมัครจากกลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อม

อายุ 62 ปี เพศ หญิง อาชีพ เจ้าของกิจการ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เจ้าของกิจการร้านเบ็ญจมาศอาหารสด

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน กรรมการสถานศึกษา ประธานกองทุนหมู่บ้าน

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรรมการประเมินแผนเทศบาล

สตรีไทยดีเด่น จังหวัดพิจิตร

3. นายเอนก วีระพจนานันท์ ผู้สมัครจากกลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

อายุ 54 ปี เพศ ชาย อาชีพ รับจ้างทำงานก่อสร้าง

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เป็นผู้ควบคุมงานด้านก่อสร้างในหน่วยงานต่าง ๆ 

ทำถนนแอลลัตติกคอนกรีต คอนกรีตเสริม คลองส่งน้ำ สะพานแม่น้ำ เขื่อนกั้นตลิ่ง

งานก่อสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานสากล

รับจ้างถมดินเพื่อปรับปรุงดินให้ได้มาตรฐานมั่นคงพร้อมที่จะทำการก่อสร้างงานต่าง ๆ

จังหวัดพิษณุโลก พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การว่าที่เป็นสมาชิกสว. ทั้งหมด 1 คน ดังนี้

1. นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย ผู้สมัครจากกลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

อายุ 48 ปี เพศ ชาย อาชีพ แพทย์

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เป็นหมอเฉพาะทางโรคสมองระบบประสาทรักษาผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเมตตาจนมีผู้มารอรับการรักษาจำนวนมาก ให้ความรู้ประชาชนตามช่องทางต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น Facebook TikTok YouTube ช่อง DR.V Channel มีผู้ติดตามรวมเกิน 1 ล้านคน ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ ปี 2552 รางวัลคนดีพิษณุโลก พ.ศ. 2552 ศิษย์เก่าสวนกุหลาบดีเด่น คนดีศรีสวน ปี 2565 รางวัล Thailand Influencer Award ด้านสุขภาพดีเด่น ขออาสารับใช้ประเทศชาติด้วยความสุจริต

จังหวัดแพร่ พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 1 คน ดังนี้

1. นายสุทิน แก้วพนา ผู้สมัครจากกลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา

อายุ 61 ปี เพศ ชาย อาชีพ อาชีพ ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีประสบการณ์ในการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือให้ทันสมัย สวัสดิการเยียวยาครูที่เสียชีวิตจากเหตการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้คนละ 4 ล้านบาท ปี 2565-2566 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 132,876 ราย วงเงิน 141,715 ล้านบาท และได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2558

จังหวัดลำปาง พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 1 คน ดังนี้

1. พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย ผู้สมัครจากกลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9

อายุ 67 ปี เพศ ชาย อาชีพ ผู้รับเหมาฯ 

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ปี 2550 เริ่มควบคุมการก่อสร้างบ้านโครงการเขลางต์ซิตี้โฮม ตั้งอยู่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง

ปี 2552 เริ่มควบคุมดำเนินการก่อสร้างบ้านอลืน 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

ปี 2557 ดำเนินการควบคุมก่อสร้างโครงการบ้านอลิน 1 ตั้งอยู่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวม 3 โครงการ

จังหวัดลำพูน พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 2 คน ดังนี้

1. นางกัลยา ใหญ่ประสาน ผู้สมัครจากกลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนาและปลูกพืชล้มลุก

อายุ 66 ปี เพศ หญิง อาชีพ เกษตรกรรม

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เจ้าของและวิทยากรศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธธรรม โขงสาละวินลำพูน

ปราชญ์เกษตรดีเด่น จังหวัดลำพูน ปี 2552 / ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

อดีตประธานอนุกรรมการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดลำพูน

อดีตนายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน

อดีตประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ (คจสจ.) จังหวัดลำพูน

2. นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้สมัครจากกลุ่ม 16 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง บันเทิง นักกีฬา

อายุ 62 ปี เพศ ชาย อาชีพ รับจ้าง

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

รองประธานกรรมการผู้จัดการ บ.ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชน

ที่ปรึกษาสโมสรลำพูนเวอริเออร์ ปี 2553 ร่วมก่อตั้งทีมสโมสรฟุตบอลลำพูนเวอริเออร์

เคยเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง ปี 2554-2558

ผู้เชี่ยวชาญด้านประหยัดพลังงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2559-2565 พัฒนาสร้างทีมสู่ระดับชั้นที่ 3 ของไทยถึงขั้นสู่ไทยลีก 2 จนปัจจุบันเลื่อนสู่ไทยลีก

จังหวัดสุโขทัย พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นว่าที่สมาชิกสว. ทั้งหมด 2 คน ดังนี้

1. พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา ผู้สมัครจากกลุ่ม 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

อายุ 65 ปี เพศ ชาย อาชีพ ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ปฏิบัติงานด้านนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ รวมทั้งงานด้านกำลังพลในระดับกระทรวงกลาโหม

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ แงค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ ซึ่งทหารผ่านศึกนั้น หมายรวมทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุข คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตลอดจนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

2. นางนงลักษณ์ ก้านเขียว ผู้สมัครจากกลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

อายุ 59 ปี เพศ หญิง อาชีพ ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

เคยปฏิบัติงานในหน่วยสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2529 ถึง 1 กุมภาพันธ์ ปี 2567

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจไม่มีข้อร้องเรียนหรือกระทำผิดวินัยของข้าราชการ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

จังหวัดอุทัยธานี พบผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การว่าที่เป็นสมาชิกสว. ทั้งหมด 5 คน ดังนี้

1. นายวันชัย แข็งการเขตร ผู้สมัครจากกลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

อายุ 64 เพศ ชาย อาชีพ ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

รับราชการที่สถานีอนามัยตำบลหนองแก ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง

สถานีอนามัยซับป่าพลู อำเภอลานสัก สถานอนามัยบ้านร่องตาที อำเภอลานสัก

สถานีอนามัยตำบลตลุกดู่ สาธารณสุขอำเภอห้วยคต สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รวมอายุราชการทั้งหมด 40 ปี

2. นายจรุณ กลิ่นตลบ ผู้สมัครจากกลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

อายุ 58 ปี เพศ ชาย อาชีพ เกษตรกรรม

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ปี 2519 ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนา เริ่มเรียนรู้สายพันธ์ุต่าง ๆ และทำการเกษตรเรื่อยมานาน 30 ปี จนถึงปี 2549 มีสวนเป็นของตัวเองจนถึงปัจจุบัน และมีรายได้จากการทำการเกษตร ต่อปี 320,000/ปี

3. น.ส.สายฝน กองแก้ว ผู้สมัครจากกลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

อายุ 44 ปี เพศ หญิง อาชีพ พนักงานที่ทำงานช่วยเหลือด้านการแพทย์

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ปฏิบัติงานมูลนิธิกู้ภัยสำนักงานใหญ่หนองฉางตั้งแต่ 1 เมษายน ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

4. นายสุทนต์ กล้าการขาย ผู้สมัครจากกลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

อายุ 61 ปี เพศ ชาย อาชีพ นักการสื่อสารมวลชน

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. (กรรมการ สปท. ปปช.) กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. (กรรมการ สปท. ปปท.) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการสรรหากรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำจังหวัดนนทบุรี

5. นายอลงกต วรกี ผู้สมัครจากกลุ่ม 20 กลุ่มอื่น ๆ

อายุ 60 ปี เพศ ชาย อาชีพ บำนาญ ผู้สูงวัย นักดนตรี อาจารย์ นักวิชาการ ที่ปรึกษา

ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ปลัดอำเภอบ้านหมี่  ลพบุรี นายอำเภอร่องคำ กาฬสินธุ์ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี อำเภอลานสัก อุทัยธานี ปลัดจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักทำโพล นักการตลาด มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน/รัฐ สื่อมวลชน ที่ปรึกษา มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา นักดนตรีไทย ระนาดทุ้ม ชมรมสะแกกรังบรรเลง

ทำความรู้จักว่าที่สมาชิกสว.ทั้ง 17 จังหวัดของภาคเหนือเพิ่มเติมได้ที่ https://senator.ect.go.th/

ทั้งนี้ จังหวัดซึ่งไม่พบผู้สมัครสว. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกสว. มีจำนวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดอุตรดิตถ์

จุดยืน 200 ว่าที่ สว. กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เห็นด้วยหรือไม่?

อาจกล่าวได้ว่า การเลือก สว. ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในตัวกำหนดอนาคตของประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนอกจากที่จะต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้ว ก็ยังต้องใช้เสียงของ สว. อย่างน้อย 1 ใน 3 ให้ความเห็นชอบด้วย ซึ่งหมายความว่า ว่าที่สว. ชุดใหม่ 200 คน จะต้องมีผู้เห็นชอบอย่างน้อย 67 เสียง จึงจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ได้

สำหรับรายชื่อว่าที่ สว. ที่ออกมาแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งบุคคลที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เป็นว่าที่สมาชิกสว.หลายที่รวมกัน คือ

1. พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง

2. นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ

3. นายแล ดิลกวิทยรัตน์

4. นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ

5. นายปฏิมา จีระแพทย์

6. นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

7. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง

8. นางประทุม วงศ์สวัสดิ์

9. นายมานะ มหาสุวีระชัย

10. นายชวพล วัฒนพรมงคล

11. นายประภาส ปิ่นตบแต่ง

12. นางอังคณา นีละไพจิตร

13. น.ส.นันทนา นันทวโรภาส

14. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย

15. นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์

16. นายเอกชัย เรืองรัตน์

และว่าที่สมาชิกสว.ของภาคเหนือที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 2 คน ด้วยกัน

17. นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข

18. นายมังกร ศรีเจริญกูล จังหวัดน่าน กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9

พื้นที่สื่อสาร สังคมประชาธิปไตย ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง