ขับทุ้มหลวงพระบาง

วิดีโอ: กชพรรณ ธาณุกิจ, ชญาสินี แก้วแกมเงิน
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากโครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ปีที่ 2 : ชายแดนศึกษากับการเรียนรู้บนฐานชุมชนสู่การสร้างสังคมสร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Ab-SIRC) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขับทุ้มหลวงพระบางที่บ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย การละเล่นโต้ตอบกันระหว่างชายและหญิงที่สืบสานมาจากบรรพบุรษที่อพยพมาจากลาว ปัจจุบันกำลังถูกฟื้นฟู เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลังและเป็นการเผยแพร่ประเพณีของชาวลาวหลวงพระบางในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง