นิทรรศการชุมชนกรุณาภาคเหนือ สื่อสารการดูแลความเจ็บป่วยและการตาย

เครือข่ายกระบวนกรชุมชนภาคเหนือ ทีมขะไจ๋ KAJAI ร่วมกับกลุ่ม Peaceful Death มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา (มสชก.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัด “นิทรรศการชุมชนกรุณาภาคเหนือ” ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเชิญชวนให้ผู้คนทุกระดับ ทั้งรายบุคคล ครอบครัว กลุ่มชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข ห้างร้าน และบริษัทเอกชน ตลอดจนองค์กร อิสระต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และเผยแพร่เรื่องราวการดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะท้าย ตลอดจนการเยียวยาความสูญเสีย ที่นำเสนอผ่านนิทรรศการภาพถ่าย การเสวนา กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยสื่อสารการดูแลความเจ็บป่วยและการตายผ่านประสบการณ์ สร้างความตระหนักในความจำเป็นที่ผู้ป่วยและครอบครัว จะต้องมีเครือข่ายดูแลที่เข้มแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาล และเครือข่ายนโยบายสาธารณะ

นิทรรศการภาพถ่ายชุมชนกรุณานี้ เชิญชวนทุกคนในวงล้อมแห่งการดูแล (Circles of care) ร่วมประสบการณ์ผัสสะแห่งการดูแลจากนิทรรศการศิลปะ รวมทั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี/เมืองกรุณา (ตัวอย่างการทำงานของทั้ง 3 พื้นที่) การรับมือกับความเจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้อีกด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนในสังคมให้เกิดการรับรู้ และร่วมกันเผยแพร่เรื่องราวการดูแล ความเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะท้าย ตลอดจนการเยียวยาความสูญเสีย และเพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารเรื่องราวการดูแลความเจ็บ ป่วยและการตายสู่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายอิสระที่ทำงานด้านการดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรัง และการเยียวยาความสูญเสีย

นิทรรศการภาพถ่าย “ชุมชนกรุณา” จัดแสดงภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองของผู้ป่วยติดเตียง ผู้เจ็บป่วยระยะสุดท้าย (หน้าต่าง เตียง ประตู ผู้คน กิจกรรม) หรือภาพถ่ายที่เป็นกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคองที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกของผู้ป่วย เราสามารถรับรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและความเศร้าโศกสูญเสีย ผ่านประจักษ์พยานของเฟอร์นิเจอร์และส่วนต่าง ๆ ของสถานที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงพยาบาล

งานนิทรรศการเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ ณ โหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มากกว่านั้นยังมีกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “เมืองแห่งความกรุณา” และกิจกรรม เกมไพ่ไขชีวิต สมุดเบาใจ ไฟฤดูฝน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kajai.org/%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/cocoexhibition3

แผนที่โหล่งฮิมคาว : https://goo.gl/maps/uyCpcwH5WDPDm6no8

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง