CareChiangdao ชวนเข้าชื่อค้านโครงการขยายถนน 4 เลน หวั่นกระทบป่า-ระบบนิเวศ-ศาสนสถาน

CareChiangdao ชวนเข้าชื่อรณรงค์คัดค้านโครงการขยายทางหลวง 107 ช่วงแม่แตง-เชียงดาว ของกรมทางหลวง จากถนน 2 เลน เป็น 4 เลนตลอดเส้นทางตั้งแต่กิโลเมตรที่ 55+600 ไปจนถึง กิโลเมตรที่ 64 ระยะทางกว่า 8.4 กิโลเมตร 

ประชาชนในพื้นที่หวั่นสร้างผลกระทบต่อป่าและภูเขาตลอดทั้งสาย ไม่ว่าจะเป็นบางช่วงจะทำถนนบนไหล่เขา ทำให้อาจจะเกิดผลกระทบอย่างน้อย 160 ไร่ รวมไปถึงปัญหาดินทะลายที่อาจจะทะลักลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้แม่น้ำปิงเกิดความตื้นเขิน สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อน

นอกจากผลกระทบต่อธรรมชาติตลอดระยะทางกว่า 8.4 กิโลเมตร เส้นทางหลวง 107 ช่วงแม่แตง-เชียงดาว มีศาสนสถานที่สำคัญคือ “เจ้าหลวงคำแดง” ศาสนสถานที่สำคัญที่ประชาชนในอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่ให้ความศรัทธา ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลว่าจะจัดการยังไงต่อศาสนสถานสำคัญแห่งนี้

เข้าชื่อได้ที่ https://forms.gle/G8Bh3DWRWJyso9Up9

สามารถรับชมคลิป ช่วยชีวิตป่าเชียงดาวและสายน้ำปิง ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ได้ที่ https://fb.watch/n2xg2p5Ba9/ 

โดยวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ของ CareChiangdao (ข้อมูลจาก CareChiangdao) มีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ช่วยดูแล ปกป้องและเฝ้าระวังไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงดาวถูกทำลาย ทั้งยังเกื้อหนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลและประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ

– รายงานและติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรอบด้าน

– ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆด้าน 

-นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ระหว่างคนในพื้นที่และผู้รักเชียงดาวทั่วทั้งประเทศ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองเชียงดาวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

3. ปฏิบัติการตามขั้นตอนทันที ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสียหายไม่ว่าด้านใดต่อเมืองเชียงดาว เช่น ปัจจุบันกรมทางหลวงมีการสำรวจเพื่อขยายทางหลวงหมายเลข 107 อ.แม่แตง-อ.เชียงดาว ช่วงกิโลเมตรที่55-64 จาก 2 เลนเป็น 4 เลน ( เริ่มจากประตูเมืองเชียงดาว ) กลุ่มCare Chiangdao ก็เริ่มทำการสื่อสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูล โดยนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอและทำการยื่นจดหมายคัดค้านไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานสำคัญๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 43 อีกด้วย

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง