สานต่อ 15 ปี ฮักน้ำจาง จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 

13 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 ธันวาที่ผ่านมา กลุ่ม ฮักกรีน Hug Green และ กลุ่ม ฮักน้ำจาง จัดงานเทศกาล ฮักน้ำจางเฟสติวัล ครั้งที่ 5 ภายในงานมีการจัดงานเสวนา “15 ปี๋ ฮักน้ำจาง” และกาดเขียวฮิมจางประกอบด้วย กาแฟ ชา ขนม ของกิน และผักผลไม้จากชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมจับจ่ายใช้สอย ณ ร้าน Cafe’ Hug Green“รุ่งสุรีย์ ชัยศร” ผู้ริเริ่มกลุ่มฮักน้ำจาง กล่าวว่า 15 ปี ของฮักน้ำจางเริ่มกันมามีทั้งสุขและทุกข์รุกเร่า เจอทั้งแรงเสียดทาน เราได้พันธมิตรได้เครือข่าย วันนี้ฮักน้ำจางเจออะไรบ้างและจะก้าวต่อไปยังไง ที่เห็นภาพชัดผู้ริเริ่มของกลุ่มฮักน้ำจางตอนนี้เริ่มอายุมากและมีประสบการณ์มากเห็นอะไรมามากมาย แต่ต่อไปในอนาคตคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งในวันนี้เรามีเวทีสรุปบทเรียนที่คนรุ่นใหม่มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ในกลุ่มคนฮักน้ำจางเท่านั้น ยังมีหลายพื้นที่เครือข่ายที่มีหัวใจเดียวกัน มาร่วมพูดคุยกันว่ากลุ่มฮักน้ำจางจะก้าวต่อไปยังไง เราก็ยังคงคอนเซ็บเดิมคือรักษ์สิ่งรอบตัวและส่งต่อประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับธรรมชาติที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และที่สำคัญภาวะทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น เราจะอยู่กันอย่างไรถ้าเกิดภาวะเหล่านี้ เราจะทำยังไงเมื่อลูกหลานกลับมาอยู่บ้านจะมีอะไรรองรับไหม เป็นเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกันอีกมาก เพราะว่า คำตอบ 1 คำตอบ คำถาม 1 คำถาม ไม่สามารถตอบได้ทั้งหมด แต่คือการเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ฮักน้ำจาง” บ้านนากว้าวกิ่ว ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพหลัก คือทำนาและทำสวนเกษตรกรรม (ทั้งอินทรีย์และเคมี) อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์และรับจ้าง จึงส่งผลให้รายได้ของคนในชุมชนไม่แน่นอน อีกทั้งคนชุมชนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ อันเป็นผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมา จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและครอบครัว   ด้วยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา โดยร่วมกันวางแผนในการปลูกพืชผักอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี เพื่อลดสารเคมีตกค้างในพืชผักและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณข้อมูลจาก บทบาทธรรมนูญ กลไกขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง: กรณีกลุ่ม “ฮักน้ำจาง” บ้านนากว้าวกิ่ว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2564) สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยจุดเริ่มต้นของ “สายน้ำจาง” เกิดขึ้นจากแนวเขาผีปันน้ำ สายน้ำไหลหล่อเลี้ยงผู้คนจากอำเภองาว แม่เมาะ แม่ทะ จนมาบรรจบกับแม่น้ำวังที่เกาะคา เป็นสายน้ำที่มีเส้นทางอันแสนไกล “กลุ่มฮักน้ำจาง” กำเนิดขึ้นจากความพร้อมใจของผู้คนในพื้นที่บ้านนากว้าวกิ่ว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติของท้องถิ่น เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนในท้องถิ่นต่อการสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสุข ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ในทุกด้านของสังคมโลก

ทีมข่าวที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย บ้างก็มาจากทะเล บ้างก็มาจากผู้เขา แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ภาคเหนืออยู่ที่ Lanner นี่แหละ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง